Villkor för SMS.se

Denna tjänst är öppen för dig som är bosatt i Sverige och som är minst 18 år eller minst 16 år och som har målsmans tillstånd. För att kunna skicka SMS måste du registrera din profil på SMS.se. Det är endast tillåtet med ett (1) medlemskap per person hos SMS.se. Det enda som krävs är att du upprättar din profil. Du blir sedan medlem hos SMS.se enligt de särskilda medlemsvillkor som gäller (se nedan). Du kan endast skicka SMS på detta sätt. Inga uppgifter om dig offentliggörs på SMS.se:s hemsida, på Facebook eller i nyhetsbrevet.

Lämnas felaktiga uppgifter av dig vid registreringen är rätten till att skicka SMS förverkad. SMS.se kommer noggrant att kontrollera samtliga personer och förbehåller sig rätten och att radera medlemmar som angivit falska uppgifter. SMS.se förbehåller sig rätten att kräva ersättning för SMS som skickats på ett otillåtet sätt, t ex genom att falska uppgifter används vid nyttjandet av tjänsten. Registrering av annan persons mobilnummer kommer att beivras. SMS.se får ej användas för att skicka spam, reklam, hot eller annat som är olagligt eller som kan uppfattas som stötande av mottagaren. Alla SMS på SMS.se loggas och kan spåras vid eventuellt missbruk av tjänsten. SMS.se kan aldrig garantera att SMS:en kommer fram, att sajten alltid är online eller att insamlade krediter alltid kommer att kunna utnyttjas. SMS.se har ensamrätt att ändra, modifiera, tillägga eller ta bort delar av dessa villkor. Det är ditt ansvar att fortlöpande informera dig om förändringar av villkoren.

Medlemsvillkor

För att du skall kunna skicka gratis SMS samt erhålla erbjudanden via brev, e-post, SMS, telefon, mobiltelefon eller annat medium, kommer uppgifter såsom men inte begränsat till, förnamn, efternamn, e-postadress, födelsedata inkl. 4-sista, telefonnummer, mobilnummer, adress, kön att lagras av SMS.se. I och med att du fyller i dina uppgifter på hemsidan ger du ditt medgivande till ovanstående behandling av dina uppgifter. Samtidigt accepterar du att erhålla erbjudanden via brev, e-post, telefon, mobiltelefon, SMS samt annat elektroniskt medium från SMS.se samt dess partners och sponsorer (tredje part). Om du inte vill få erbjudanden kan du meddela detta i samband med att du blir kontaktad om erbjudande. Observera att ovanstående samtycke till marknadsföring gäller oavsett om du är registrerad i NIX-Telefon eller motsvarande spärr. Du kan alltid avsäga dig framtida erbjudanden från SMS.se och dess partners. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part för ovanstående syften samt för att upprätthålla en god kund- och registervård. Detta gäller även för registervård hos tredje part. Uppgifter kan också komma att användas för att inhämta ytterligare uppgifter om medlemmen från olika register för att upprätthålla ovan nämnda kund- och registervård. All information hanteras i enlighet med personuppgiftslagens krav (PUL).

Om du inte följer dessa villkor eller andra hemsidors villkor har SMS.se rätt att omedelbart avsluta ditt medlemskap. Rätten till eventuella krediter är då förverkad. SMS.se är inte ansvarigt för tekniska problem, eller för andra problem som står utanför SMS.ses kontroll som kan uppstå i samband med registreringen. Inte heller för tekniska problem som uppstår i samband med leveransen av SMS då detta ligger utanför SMS.se:s kontroll. SMS.se förbehåller sig rätten att när som helst avsluta tjänsten samt leveransen av SMS.

SMS.se har rätt att ändra villkoren för medlemskapet. Ändringarna träder i kraft tidigast 15 dagar efter det att meddelande om ändringar har skickats till medlem. Om medlemmen inte godkänner de ändringar som görs har denne rätt att genast säga upp sitt medlemskap före den dag då ändringarna börjar gälla. Om uppsägning inte görs innan den dagen anses medlemmen ha godkänt ändringarna för medlemskapet. Medlemskapet är idag kostnadsfritt men kan i framtiden bli avgiftsbelagt. Ändringar i villkoren kommer att meddelas enligt ovan.

SMS.se:s hemsida tillhandahålls av Mobajl AB, Box 53249, 400 16 Göteborg, Sverige. Vid frågor om tjänsten samt frågor som rör behandling av personuppgifter, kontakta: kundservice@mobajl.com.